برج دوقلوهای تهران

تماس بگیرید
2962 شناسه ملک

شرح

برج دوقلوهای تهران

برج دوقلوهای تهران با استفاده از رویکرد قیمت هودینی، قیمت کالاهای ناهمگن مانند مسکن می تواند از مجموع اجزای مفید اجزاء مورد بررسی باشد. از زمان معرفی آن، این روش یک روش واقعی املاک برای ارزش گذاری کالاهای نامشهود شده است.

علیرغم تأثیرات شناخته شده از لوازم و دسترسی به قیمت های خانه، توجه زیادی به تأثیرات شهری ساخته شده بر ارزش املاک داده شده است.

این بخشی از این واقعیت است که چند روش کمی وجود دارد که می تواند درک کامل از محیط ساخته شده را فراهم کند. از طریق سه رشته ارتباطات تحقیق تجربی، این تحقیق با استفاده از روش های پیکربندی فضایی و رویکرد قیمت هدیونی به عنوان یک استراتژی تجربی برای افزایش تجزیه و تحلیل و تفسیر بازار مسکن در منطقه پرجمعیت لندن بزرگ پیشنهاد شده است.

با این وجود، دو مشکل با این رویکرد وجود دارد. اولا، اقدامات جغرافیایی یک مکان اشتغال پیش تعیین شده را تصدیق می کنند؛ دوم، این است که چنین اقداماتی اغلب در معرض اثرات شبکه بر روی قیمت خانه نیستند.

این مطالعه نشان می دهد که محدوده شبکه های فضایی و اقدامات جغرافیایی در توضیح قیمت خانه ها به طور مشترک قابل توجه است.
ریشه دوم این استدلال بر رابطه بین منطقه محلی و قیمت خانه متمرکز است. در گذشته، برای اندازه گیری این رابطه، مناطق خروجی سرشماری استفاده شد. با این حال، در واقع، استفاده از این تعاریف دلخواه منجر به نتایج متناقض شده است.

در مقابل، مطالعه پیشنهادی یک رویکرد محلی مبتنی بر خیابان است که می تواند با دقت در تفاوت های ظریف در محیط شهری را جذب کند.
در پاسخ به مشکل مشترک استفاده از مناطق خروجی سرشماری به عنوان بلوک های ساختمانی برای تعریف زیرمجموعه های مسکن، ریشه سوم این تحقیق نشان می دهد که با استفاده از مدل قیمت گذاری هودونیک، با استفاده از رویکرد ، با توجه به زیرمجموعه های مسکن، می توان با استفاده از رویکرد  با دقت توصیف کرد. نتایج نشان می دهد که عوامل پیکربندی فضایی در هنگام همبستگی با قیمت خانه در مقیاس های مختلف قابل توجه هستند.

این تحقیق نتایج سه حوزه تحقیقاتی را ارائه می دهد تا درک جامع تري از عملکرد اقتصادی فرم ساخته شده و برنامه ریزان، تصمیم گیران و توسعه دهندگان را در استفاده از روش های مبتنی بر پیکربندی فضایی در برنامه ریزی و طراحی، که می تواند منجر به سیاست گذاری عادلانه و پایدارتر خواهد شد.

برای قیمت و بازدید تماس بفرمایید
املاک شمرون هوم

تماس
 

آدرس

  • کشور ایران

مرور کلی

  • شناسه ملک 2962
  • قیمت تماس بگیرید
  • نوع ملک

املاک اکازیون